Month: March 2016

Nagpunta lang ako nun sa Philippine Bible Society para bumili ng Bible. Mukhang marami akong matutunan. Niyaya ko yung gf ko, sabi ko attend kami. Roy Verzosa, Berto Day 1 Natuwa ako kasi ang dami kong natutunan doon sa seminar. May manual tapos may binili pa kaming dvd na may laman na articles marami , powerpoint presentation ng talk ni Ptr. Pumunta kami doon kasi gusto namin malaman kung anong point of view ng non-Catholic pagdating sa Hermeneutics at Exegesis. Nitong mga nakaraang linggo kasi, karamihan ng post ko sa facebook eh bilang pagpapakita ng suporta sa Philippine Bible Society sa pagsusulong sa pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Naniniwala ako na dapat matutunan ng bawat Katoliko ang pagbabasa ng Biblia para makilala at mapalalim ang relasyon sa Panginoon. Mas maganda kung tinatanggap natin siya sa Banal na Eukaristiya at pinag-aaralan natin ng malalim ang kanyang Salita. Oopps, huwag kalimutan ang selfie.

Post navigation

Itinuring siyang isa sa pinakasikat at kontrobersiyal na tao sa kasaysayan ng American airpower. Ang isa sa dahilan nang pagiging kontrobersiyal niya ay ang lantarang paghahayag niya na hindi siya sumasang-ayon sa karaniwang paniniwala na ang unang digmaan pandaigdig ay isang digmaang magwawakas sa lahat ng digmaan. Sinabi pa niya ang ganito: Ayon sa kaniya, hindi nila nakikita ang katotohanang sa hinaharap ay airpower ang lalong mahalaga sa pakikidigma. Ang teoryang ito ni Mitchell ay napatunayang totoo.

Maraming pagsubok ang ginawa at ang lahat ng barkong binomba ay nasirang lahat!

Ang pagkakaisang ipinamalas ng mga sumapi sa samahang pinangungunahan ni Andres Bonifacio ang lalong nagpatibay sa paniniwala ng mga lider na Pilipino na ang daan sa pagkakaroon ng kasarinlan ng mga Pilipino ay isang wikang pambansa.

Ang Korea ay dating binansagang “Hermit Kingdom”. Ayon sa kasaysayan, ito ay nasakop ng dayuhang bansa at nasupil pa ng ilang bansa sa magkakasunod na panahon. Bunga marahil ng kapaguran sa sunod-sunod na panunupil, napagisipan ng mga Koreano na iwasan muna ang labis na pakikisalamuha as ibang bansa upang mapagtuunan ng pansin ang higit na paglilinang at pagpapatibay ng kanilang kultura.

Ayon sa alamat, ang kauna-unahang kaharian ng Korea na tinawag na Choson na itinatag ni Tan-gun ay nangangahulugang “Lupain ng Mapayapang Umaga” at ito ay binubuo ng kaharian o dinastiya. Ang lupain ay hindi nagkaroon ng katatagan at kapayapaan hanggang sa ito ay bumagsak at nahati sa tatlong kaharian ng Koguryo, Paekche, at Silla. Ang Tribong Koguryo ay laging nangangaso upang may makain. Dahil dito, pinalakas ni Tong-myong ang hukbong militar ang pangkat upang mapaunlad ang kanilang kapangyarihan.

Ginamit niya ang hukbong ito upang mapalawak ang lupain ng kaharian at makagupo ng mga aliping magsasaka sa mga lupaing magkakaloob sa kanila ng permihang mapagkukunan ng pagkain. Sinakop ng mga Koguryo ang mga kalapit ang mga tribo nito at napagtagumpayang maitaboy ang mga Tsino na naninirahan sa hangawa noong BCE.

ANG KABABAIHAN NG TUNDO SA PANAHON NG BATAS MILITAR

Kaya nang tayo ay umanib sa Iglesia ni Cristo, hindi natin maiiwasan na tayo ay mamuhunan ng pagsasakit. May mga itinakuwil ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa kanilang pagka-Iglesia ni Cristo. Ano ang kahulugan ng mga nararanasan nating ito? Paano natin dapat pakitunguhan ang mga bagay na ito?

Ang Dating Daan is a religious radio and television program in the Philippines produced by the Members of the Church of God International. It is primarily ho.

Ito ay kailangan nilang ituro o ikuwento sa kanilang mga anak at sa mga susunod pang salinlahi upang kanilang maalala ang mga ginawa ng Dios sa kanilang mga magulang. Hindi lamang ang mga kasaysayan ang iniutos na ingatan kundi maging ang Kaniyang mga kautusan. Ang hangad ng Dios ay matutunan ito ng Kanilang mga anak. Upang kanilang mailagak ang kanilang pagasa sa Dios, at huwag kalimutan ang mga gawa ng Dios, Kundi ingatan ang kaniyang mga utos: Mahalaga din na matutunan ng mga anak na huwag lakaran ang mga naunang pagkakamali ng kanilang mga magulang upang silang mga anak ay hindi maligaw gaya nang pagkaligaw ng ilan sa kanilang mga magulang.

Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak, na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon, at ang kaniyang kalakasan, at ang kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa na kaniyang ginawa. Ang kautusang ito ng Dios ay hindi tradisyon na gaya nang maraming mga paniniwala na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang ipinatuturo ng Dios sa kanilang mga anak ay ang mga makapangayarihang mga gawa na Kaniyang ipinamalas sa bayang Israel, kung paano Niya ito iniligtas mula sa kamay ng Egipto, kung paano Niya ito inihatid sa lupang Canaan — na siyang lupang ipinangako sa kanila, at sa maraming mga taon ay Kaniyang inalalayan, pinatnubayan, pinagpala at iniligtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway.

Sa gayong kaparaanan, magugunita ng mga susunod na lahi ang mga kagilagilalas na mga gawa ng Dios. Ang ama sa mga anak ay magpapatalastas ng iyong katotohanan. Ganito din ang pahayag ni Apostol Pablo:

Iglesia Ni Cristo

Isang masinsin at makabuluhang pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng mundo – ang kasaysayan ng sangkatauhan tungo sa magandang kinabukasan. Isang Pagbabalik-tanaw ” Life can be understood backwards, but it must be lived forward. Ang pagsilip sa mahaba at masalimuot na kasaysayan ng bawat nilalang sa daigdig na ito ang makapagpapaliwanag sa lahat ng pangyayaring dumadatal sa ating buhay dito sa mundo.

is a platform for academics to share research papers.

Ang iba sa mga impormasyon ay maaaring hindi na angkop sa kasalukuyan subalit ang katotohanan ay nanatili na ang Pilipinas ay may prophetic destiny na tatahakin. Pagkaraan ng maraming taon na ang libro ay naipamahagi, ang tagapagsalin na ito ay nakakuha ng sipi kung saan ang bersiyong Pilipino ay nailimbag. Ang Banal na Espiritu ay hinipo ako upang isalin ito sa bersiyong Pilipino na mas madaling maunawaan nating mga Pilipino, at malapit sa ating mga puso.

Upang mas madaling maintindihan, ginamit ang Taglish o ang pagsalin sa Pilipino na may halong English. At kamangha-mangha na sa loob lamang ng isang linggo ay natapos ang pagsasalin. Ano ang nag-udyok sa akin upang ipagpatuloy ang pamanang ito? Mga 20 taon na ang nakalilipas ay natagpuan ako ng Panginoong Hesukristo. Nabulag ako noon ng relihiyon ko at naniwalang ako ay patungong langit dahil sa aking mga mabubuting gawa.

Hanggang isang araw ipinakita Niya sa akin na ako ay naliligaw at nangangailangan ng Tagapagligtas. Ang pagbabagong ito ay hindi katanggap-tanggap sa aking butihing ina. Gayunpaman, dahil sa nakita niyang pagbabago sa akin siya man ay tinahak ang landas na nasumpungan ko. Sa katunayan, siya ngayon ay isa ng lingkod ng Diyos at nahikayat ang aming buong sambahayan sa pananampalataya sa Panginoong Hesus.

Isang pangyayari ang nagpatibay sa akin na ang Diyos ay buhay at totoo, at Siya ay tunay na nangungusap sa Kanyang mga nilikha. Ilan sa miyembro ng isang relihiyon ay nagtungo sa aming tahanan, at nag-alok sa aking ina ng mga babasahin kung saan nagkataon kung matatawag ngang ganoon aking natunghayan.

Iglesia Ni Cristo

Ang kanila pong Aral ukol dito,ay wala raw pag aari si Cristo. Ayun po sa Biblia. Paano po matatamo ang kaligtasan ng tao, at sa anu at kaninong pangalan ito ibinigay. Siya ang bato na itinakuwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok.

Nagsimulang gamitin ng grupo ang pangalang Knights Templar ng payagan ang grupo ng mga kabayerong ito na manatili sa palasyo ni Baldwin II, hari ng Jerusalem, na itinayo kung saan nakatayo ang dating templo ni Solomon.

Ang iba ay nagsassama ng hindi kasal kahit walang hadlang sa batas na makasal kung tawaging ay pakikipag-live-in. Ang iba ay may asawa o kasal nga subalit hindi nagsasama hiwalay o diborsiyo. Ang iba naman ay kasal sa iba ngunit may kinakasamang iba. Ang iba ay hiwalay subalit iba ang kinakasama. Ang mga ito ay hindi dapat masumupungan sa kaninumang lingkod ng Diyos sapagkat ang mga gawang ito at anumang kauri nito ay lumalapastangan, hindi gumagalang, humahamak, at hindi nagpapahalaga sa kasal at sa pag-aasawa.

Bakit dapat lamang na igalang at pahalagahan ang pag-aasawa o kasal? Ito ang pinatutunayan sa Genesis 1: At sila’y binasbasan ng Dios, at sa kanila’y sinabi ng Dios, Kayo’y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin; at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawa’t hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa.

Papaano itinatag ng Diyos ang pag-aasawa? Binasbasan muna ng Diyos sina Adan at Eba, ang mga unang taong nilalang ng Diyos, bago sila pinapagsama bilang mag-asawa. Kaya, banal at sagrado ang kasal sapagkat ang Diyos mismo ang nagtatag nito. Dahil dito, hindio dapat magsama na tulad ng mag-asawa ang hindi pa kasal ang pakikipag-live-in sapagkat ang gayun ay paglapastangan sa pag-aasawa na itinatag ng Diyos.

Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition May 5, 2017

Nahamon nang husto ang katatagan ng Bagong Lipunan ng dating Pangulong Marcos sa Tundo sa mga panahong ito. Lumakas ang pag-oorganisa ng Zone One Tondo Organization ZOTO , ang di-mapapasubaliang pinakamalakas na organisasyon ng maralitang tagalunsod sa buong dekada Pinanguluhan at nilahukan ito ng maraming kababaihan para ipaglaban ang karapatan sa lupa at tirahan. Pinaigting din ng kawalan ng sapat na irigasyon, atrasadong kagamitan sa produksyon, mataas na upa sa lupa, usura at kalamidad ang mahirap na pamumuhay ng mga magsasaka, idagdag pa ang militarisasyon sa kanayunan.

Dahil hindi naman lumalaki ang sektor ng industriya, sa Tundo, ang mga hanapbuhay na kadalasang pinasukan ng lumalaking bilang ng dayo ay ang pagkakatulong, pagtitinda, pagtatalop ng bawang, pagkakargador, pagmamaneho, pagmemekaniko at pamamasura. Ang mga kababaihang nagtrabaho sa maliliit na pabrika ay pinahirapan naman ng mas mababang sahod, mapanganib na kundisyon sa paggawa at sistemang pakyawan na kadalasang moda ng pagpapatrabaho at bayaran na nagsasamantala sa lakas-paggawa ng buong pamilya, bata at matanda.

Ating pag-aralan ang ISANG MALING PANINIWALA ng mga tinatawag na MCGI (MEMBERS CHURCH OF GAY INTERNATIONAL) o kilala sa tawag na ADD (ANG DYOKLANG DAAN).

June 15, at 1: Tayo ay mga Cristiano hindi lamang isang araw sa isang linggo, kundi sa lahat ng araw, oras, at pagkakataon. Hindi mahalaga kung ikaw ay politiko, may-bahay, basurero, kasambahay, driver, abogado o ano pa man; bilang binyagang Katoliko, tungkulin nating mamuhay nang naaayon sa mga utos ni Jesus at maging kabahagi ng kanyang gawaing pagliligtas. Nagbabala si Cristo na ang Cristianong walang pakialam at pakikibahagi sa mga gawain kanyang Panginoon ay nagiging pabigat at nagkakasala.

Bilang Cristiano, tayo ay tinawag upang makibahagi sa pagsusulong ng katotohanan, kalayaan, at katarungan dahil sa ganitong paraan natin maipakikilala ang Diyos sa lahat. Sa gitna ng kaguluhang at pagkakabaha-bahaging dulot ng RH Bill, kailangan natin manindigan at magkaroon ng panig. Hindi natin gustong marinig mula kay Jesus sa huling araw: Hindi ka malamig ni mainit man.

Higit na mabuti kung malamig o mainit ka.

Ang Pag-ibig ng Layas by Jose N. Sevilla

You will have to respond to an activation link that will be sent to the address you enter in order to complete your registration and receive your Free Gifts. Maaaring akong mag-unsubscribe anumang oras. Right click and Save Target As Siya ay kadalasang tinatawag bilang Amang Heneral. Ang posisyon ay minsang dala-dala ang mapanirang palayaw ng Itim na Papa. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo’y mababangis na asong-gubat.

Buo ang paniniwala ng mga Protestante na walang anumang katibayan ang maipapakitang nagmula sa Biblia ang pangalang Iglesia Katolika. Kaya para sa kanila malayo sa katotohanan na ang iglesya ngang nabanggit ang tunay at itinatag ni Cristo.

From the Sermon of the same title, dated April 25 and 28, Mayroong paghuhukom. Nakatakda itong maganap sa ukol na panahon. Itinakda ng Dios ang araw na ito upang Kaniyang hukuman ang lahat ng Kaniyang mga nilikha at hatulan ayon sa paggawa na kanilang ginawa samantalang sila ay nabubuhay dito sa sanlibutan. Judas 15 Ang Panginoong Hesus ang nakatakdang Hukom sa araw na yaon. Siya ang magbibigay gantimpala sa lahat ng mga nagtagumpay at nagtapat, subalit Siya din ang maglalapat ng kaparusahan sa mga makasalanan.

Maliwanag ang pahayag ng Biblia, ang mga mananampalataya ay magkakaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom. Sa wikang English, ang salin dito ay boldness, without fear, self-assurance.

Kapatawaran ng mga Kasalanan

Excelentisimo 6 Ilustrisimo Sefior: Conforme a la orden de V. Venago; y segun mi humilde parecer, no contiene cosa alguna contraria a la fe y buenas costumbres; sinQ que juzgo que las notables mejoras introducidas en esta edici6n, han de contribuir en gran manera, para que los jovenes de la nueva generaci6n puedan apreciar lo que habian hecho y trabaj6 varios sacerdotes del Clero Secular, despues de la Revolucion del ’96 en pro de la Religion.

Asi se hara mas digno aun el nombre que lleva esta obra, se aumentara la fama de que goza, y se multiplicaran las grandes alabanzas que le han tributado varios ilustrados clerigos de esta Archidi6cesis de Manila. Sin embargo, en la pagina 31 de esta obra he notado cierta exageracion en la apreciaci6n de los hechos, A saber, que el Sr. Mabini, alucinado con la mejor buena fM y A pesar de su clarfsimo talento, habia asentado hechos que no eran exactos, los cuales fueron vertidos al tagalo por el autor de esta obra.

dating pagmamay-ari ng mga prayle at pribadong. kumpanya. Isang halimbawa ay ang ay nagapi ng apatnapu’t pitong kawal natin, na nagtanggol ng Camansi (Arayat) [Pampanga], at nakalagas ng may tatlong daan, patay at sugatan. Puri at dangal sa magigiting na nagtanggol ng Camansi! Sino ang pinuri sa balitang ito? Mga opisyal ng.

Baldomero Aguinaldo Emilio Aguinaldo: Malakas ang kaniyang loob subalit nilarawang baguhan sapagkat naniwalang tatangkilin ng Estados Unidos ang kaniyang hangarin. Nang maging ganap at lantad ang mga hangarin ng Estados Unidos hinggil sa Pilipinas, muli niyang pinamunuan ang isang pag-aaklas mula hanggang Sa mga huling panahon ng kaniyang buhay, nagsilbi siya sa Konseho ng Estado ng Pilipinas.

Sa ilalim ng administrayong Aguinaldong ito, nanilbihan si Trias sa gabinete ng Ministro ng Digmaan at Pananalapi. Emiliano Riego de Dios: Emiliano saw his first light in Maragondon, Cavite on September 7, He studied at Ateneo Municipal. He did not finish his studied in order to help in their farm. Before the himagsikan, he became gobernadorcillo capitan municipal of Maragondon. He, with his brothers Vicente and Mariano became known as Katipuneros of Maragondon.

Ang Tunay na “”Kulay”” ng Iglesia ni Manalo